İDO

2016 Genel Kurul İlanı

Tarih : 10 Ocak 2017 | Kategoriler : : İDO | 2016 Genel Kurul İlanı için yorumlar kapalı     


İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA İLİŞKİN ÇAĞRI

Ticaret Sicil No: 232768

Ticaret Unvanı : İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi   :Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı /İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07.06.2016 tarih ve 2016/12 sayılı almış olduğu karara istinaden; 30 Haziran 2016 tarihinde, saat: 14:00’da, Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih, İstanbul adresindeki şirket merkezinde;  aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde  pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 07.06.2016

 

 

Av. Ömer TOSUN                  Av. İrşadi AKBAŞ

Avukat                           Hukuk Müşaviri

 

GÜNDEM :

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması;

2. 2015 Yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi ve onaylanması;

3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu’nun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,

4. 2015 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;

5. 2015 Yılı işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi;

6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve karara bağlanması;

7. Görevden alınacak Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve yerlerine üye seçimlerinin yapılması;

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;

9. 2015 yılı içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması;

10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397. maddesi ve 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin 2015 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması;

12. Dilekler ve Kapanış.

 

Ek

Vekaletname Örneği

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

 

Sahibi olduğumuz ……………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30 Haziran 2016 tarihinde saat 14:00’de Kennedy Cad. Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih İstanbul adresinde yapılacak olan 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ve bu tarihte gerekli nisap sağlanamadığı veya herhangi bir sebeple ertelendiği takdirde aynı gündemi görüşmek üzere bilahare yapılacak Genel Kurul toplantılarına katılarak bizi temsil etmeye, kanun ve ana sözleşme ile haiz bulunduğumuz bütün pay sahipliği haklarını bizim adımıza kullanmaya, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, gündeme ilave maddeler ekletmeye, gündeme ekletilen ilave maddeleri görüşerek karara bağlamaya ve tüm bu hususlarda münferiden mezun ve yetkili olmak üzere ………………………’i vekil tayin ettik.

 

VEKÂLETİ VEREN

Comments are closed.